LUTHERS PRAKTISKE PROGRAM TIL GENOPLIVNING AF DIT BØNS LIV PDF Print E-mail

Den tyske reformator, Martin Luther, underviste at bøn skulle være levende, kraftfuld, stærk, mægtig, oprigtig, seriøs, bekymret, passioneret, vedvarende, brændende, ivrig.

Luther beskrev bøn som: “Det sværeste af alt arbejde – et arbejde over alt arbejde, siden ham som beder må føre almægtig krig imod tvivlen og mumlen der skabes at det tvivlsomme hjerte og den uværdighed vi føler i os… det uudsigelige og kraftfulde støn ved hvilket den gudfrygte ruster dem selv mod fortvivelse, den strid hvor de mægtigt kalder på deres tro.”

“ Dristig bøn, som vedvarer uden at blinke og ikke stoppes af frygt, er godt i Herrens øjne,” skrev Luther. ”Som en skomager laver en sko, eller en skrædder en frakke, sådan burde en kristen også bede. Bøn er den kristnes daglige gøremål.”

AT REFORMERE BØN

I 1535, skrev og udgav Luther: “A Simple Way To Pray,” dedikeret til hans frisør, Peter Beskendorf. Hans frisør havde spurgt ham efter nogle retningslinjer for hvordan han kunne forbedre sit bønsliv. Som svar skrev Luther denne 35-siders bog som blev så populær at den måtte komme i 4 udgaver allerede i det første år alene.

Martin Luther er blevet beskrevet som en af de mest dedikerede bøns mænd i hele historien. Historien viser at Luther bad 3 til 4 timer hver dag. I det 15 årh havde den romerske begravet bibelsk bøn under lag af institutionel, mystisk, og teologiske fejl. Bøn var for de fleste i det 15 årh en mekanisk, religiøs handling, et lagalistisk arbejde, som ikke krævede meget tankekraft. Luther arbejde hårdt for at reformere bøn. Han brugte lange, ensomme nætter i ivrig bøn og faste.

RETNINGSLINJER FOR BØN

I “A Simple Way To Pray” skrev Luther: “Først, når jeg føler at jeg er blevet kold og glædesløs i bønnen, på grund af andre opgaver eller tanker First, (for kødet og djævelen invadere og forstyrrer altid bøn), Tager Jeg min salmebog, skynder mig op på mit værelse... og som tiden tillader, siger jeg stille og ord for ord, fadervor, de ti bud, den apostolske bekendelse... nogle salmer...

“ Det er en god ting at lade bøn være dit første gøremål om morgenen og det sidste om aftenen. Vogt dig selv mod de falske og vildledende ideer som fortæller dig ”vent lige lidt, Jeg vil bede om en time, men først må jeg gøre dette eller hint”...Dem som arbejder trofast, beder to gange...Kristus forlanger kontinuerlig bøn: spørg og der skal gives dig, søg og du skal finde; bank og der skal lukkes op for dig... bed uden ophør...vi må uden ophør vogte os for synd, noget man ikke kan gøre medmindre man frygter Gud og holder hans bud... Vi bliver afslappede og dovne, kolde og ligeglade overfor bøn. Djævlen som belejre os er ikke doven eller ligeglad, og vores kød er mere end villig og parat til synd og er utilbøjelig til bønnens ånd.”

“ Når dit hjerte er blevet varmet med en sådan selvopremsning (af de ti bud, Kristi ord. Osv.)... Knæl eller stå med dine hænder foldede og dine øjne mod himlen og tal eller tænk så kort som du kan.”

“ O Himmelske Fader, kære Gud, Jeg er en stakkels, uværdig synder. Jeg har ikke fortjent at løfte mine hænder eller øjne mod dig eller at bede. Men, fordi du har befalet os alle at bede og har lovet at høre os og gennem din kære søn, Jesus Kristus har lært os begge hvordan og hvad vi skal bede, kommer jeg til dig i lydighed mod dit ord, stolende på dit nådige løfte.”

Luther anbefalede at vore bønner skulle være mange men korte i længde. Luther lærte at vi skulle bede: ”korte bønner... fyldt med ånden, stærkt befæstede med tro... jo færre ord, des bedre bønnen. Jo flere ord, des værre er bønnen. Få ord og meget mening er Kristent. Mange ord og lidt mening er hedensk.”

Fadervor og salmerne var redskaber som Luther betragtede som mest vigtige for den kristnes bønsliv. ”Den kristne har bedt i rigt mål hvis han har bedt fadervor.” Fadervor er kristendommens bønsmodel og det er ikke nødvendigvis en individuel bøn, men en almen bøn der binder kristne sammen, som sammenføjer os med alle troende, i fortiden, nutiden og fremtiden, enten i himlen , eller på jorden, i en Bibelsk Rige fokuseret bøn.

AT BEDE SALMERNE

Luther lærte at det at bede salmerne bringer os: ”ind i glædelig harmoni” med Guds ord og Guds vilje. ”Hvemend begynder at bede salmerne oprigtigt og regelmæssigt vil snart forlade de andre lette og personlige små andagter og sige, ‘Ah, der findes ikke den juice, den kraft, den passion, den ild andet steds end i salmerne. Alt andet smager for koldt og for hårdt.’”

STRUKTURER BØN

Luther anbefalede også at vi skulle strukturere vores bønner som den apostolske trosbekendelse og katekismen, for at sammenfatte doktrin og hengivenhed.Han anbefalede også at bede efter de ti bud, og at mediterer på hver enkelt del som instruktion, taksigelse, bekendelse og anmodning. Ved at meditere på instruktionen, sige tak for velsignelserne, som flyder fra disse principper, bekende hvor vi personligt har fejlet i at adlyde og anvende disse befalinger, og som anmodning om at måtte kunne ære og adlyde Guds ord i vore daglige liv, ville det genoplive vort bønsliv.

ÅNDELIG KRIGSFØRELSE

Luther levede dagligt udsat for hvad han kaldte “Anfectung,” de nådesløse, onde angreb fra satan. Til tider virkede det som om at hele verden var imod ham, såvel som kødet og djævelen. Midt i den åndelige krigsførelse, styrkede Luthers berigende tilgang til bøn ham. Den apostolske bekendelse, Fadervor, De ti bud, Katekismen og salmerne fordybede og fokuserede hans bønsliv.

I hans forord til “Den store Katekismus,” skrev Luther: “Vi ved at vores forsvar ligger i bøn. Vi er for svage til at modstå djævelen og hans håndlangere. Lad os holde fast ved den kristnes våben; de sætter os i stand til at kæmpe mod djævelen... vores fjender håner os måske. Men vi vil modstå både mænd og djævelen hvis vi hengiver os til bønnen og er udholdende i den.

VORES FØRSTE PRIORITET

Luther anbefalede et fast tidspunkt for personlig andagt, tidlig morgen eller om aftenen, og advarede imod at udsætte dem på grund af ”mere presserende ting.”

FLINT TIL FLAMMERNE

He mente at man skulle se de ti bud som en skole grundbog, en sangbog, en bodsbog og som en bønnebog. Han anbefalede at man tog de ti bud som ens instruktion til bøn en dag, en salme eller et kapitel i skriften den næste og bruge dem “som flint eller stål til at sætte liv i gløderne i hjertet.”

AT BEDE FADERVOR

“ En simpel måde at bede” giver nogle eksempler på forbøn som Luther blev inspireret til at bede på basis af Fadervor: “Lovet være dit navn. Ja, Herre Gud, kære Fader, Lovet være dit navn, både i os og ud i hele verden. Ødelæg og udryd vederstyggelighederne, afgudsdyrkelsen og kætteriet hos alle falske lærere og fanatikere som fejlagtigt bruger dit navn og på skandaløse måder misbruger det og udnytter det blasfemisk... Kære Herre Gud, omvend og begræns dem... begræns dem der er uvillige til omvendelse så de må være tvunget til at holde op med at misbruge, fornedre og vanære dit hellige navn og til at holde op med at mislede dit arme folk . Amen.

“ Komme dit rige. O kære Herre, Gud og Fader, omvend dem og forsvar os … sådan at de med os og vi med dem må tjene dig og dit rige i sand tro og uforstilt kærlighed og at fra dit kongerige som er begyndt at vi må indtræde i dit evige kongerige. Forsvar os mod dem der ikke vil vende sig fra deres magt og kraft til ødelæggelse af dit rige, sådan at når de er kastet ned fra deres troner og ydmyget, at de så må ophøre med deres forsøg. Amen.

“ Din vilje ske på jorden således også i himlen. O kære Herre, Gud og Fader, du ved at hvis ikke denne verden kan ødelægge dit navn eller udryde dit kongerige, altid har travlt dag og nat med onde tricks og planer, mærkelige konspirationer og intriger, klumpet sammen i hemmelige rådslagninger , til gensidig opmuntring og støtte, i vrede og under trusler imens de udøver alle slags onder med hensigt at ødelægge dit Navn, Ord, Kongerige og Børn... for dit navns skyld gladeligt, tålmodigt, glædeligt giv os at kunne bære ethvert onde, kors og modstand, og derved anerkende, teste og erfare din gunstige, nådige og perfekte vilje...

“ Giv os i dag vort daglige brød. Beskyt os mod krig og uorden. Giv alle ledere godt råd og en vilje til at bevare dem under dem i fred og retfærdighed. O Gud, giv at alle mennesker må være flittige og udvise gavmildhed og loyalitet mod hverandre. Giv os gunstigt vejr og en god høst...

“ Forlad os vor skyld som vi også forlader vore skyldnere. O kære Herre, Gud og Fader, Gå ikke til doms med os, for intet levende menneske er retfærdig for dig. Regn os det ikke for synd at vi er så utaknemmelige over din uforståelige godhed, åndelig og fysisk, fra hvilken vi forvilder os mange gange dagligt. Se ikke på hvor gode eller onde vi har været men kun på den uforgængelige nåde som du har vist os i Kristus, din kære søn. Amen, Og giv os også tilgivelse til dem der har såret eller forbrudt sig imod os, idet vi tilgiver dem fra vores hjerte... ville vi meget hellere at de var frelste med os. Amen.

“ Led os ikke ind i fristelse. Hod os sunde og parate, ivrige og årvågne i dit Ord og tjeneste, så at vi ikke bliver føjelige, dovne og lade som om vi allerede har opnået alt. På den måde kan den frygtsomme djævel ikke komme over os, overraske os og frarøve os dit dyrebare Ord eller skabe strid og fraktioner iblandt os og lede os i anden synd eller vanære...

“ Og fri os fra det onde. Dette ulykkelige liv er så fyldt af elendighed og ulykke, af fare og usikkerhed, så fyldt af ondskab og troløshed... men du, kære Fader, kender vores skrøbelighed. Derfor hjælp os til at passere sikkert igennem så meget ondskab og forbrydelse...”

VARM HELHJERTET TILBEDELSE

Luther advarede: “Jeg vil ikke have jer til at recitere alle disse ord i jeres bønner. Det ville gøre det til intet mindre end tom snak og sludren. Jeg vil hellere have jeres hjerte vakt og retledt omkring de tanker som burde blive forstået, i Fadervor. Disse tanker kan udtrykkes, hvis dit hjerte er rigtig vakt og rettet imod bøn, på mange forskellige måder end bare ord og mindre … lyt i stilhed, og forstyr den under ingen omstændigheder. Her prædiker selve Helligånden, og et ord fra hans prædiken er bedre end tusind af dine bønner. Nogle gange har jeg lært mere ved en bøn end ved megen læsning og spekulation.”

Han advarede imod: “Et koldt og uopmærksomt hjerte”, lærte at bøn krævede “alle ens sansers og lemmers opmærksomhed... koncentration og ensrettethed i hjertet...”

ÅNDELIG DISCIPLIN

Luther lærte at gennem det at bede De ti bud “Tænker jeg på hvert bud først som, instruktion, hvad egentlig er hvad det var beregnet til og overvejer hvad det er Herren så oprigtigt forlanger af mig. For det andet, vender jeg det til en taksigelse; for det tredje en bekendelse; og for det fjerde en bøn.”

Han lærte det vigtige i åndelige discipliner, inklusiv ensomhed, stilhed, lytten, meditation, nedskrivning i notesbog, at bede og adlyde.

DYBERE ANDAGT

Må Gud være nådig til at bruge Martin Luthers eksempler til at genoplive vores bønsliv, til at disciplinere, gøre os skarpere og fokusere vore bønner på en Bibelsk og Kongerige centreret måde. Idet vi arbejder os igennem Fadervor, De ti bud, Den apostolske trosbekendelse, Salmerne og Katekismen bede vi om Guds nåde til at genoplive vore bønsliv, fordybe vores andagtsliv, og bruge os mere effektivt for at udbrede hans kongerige til Hans evige ære.

“ Herre, lær os at bede...” Luke 11:1

”The Greatest Century of Reformation”
By Peter Hammond
The Reformation Society
P O Box 74
Newlands 7725
Cape Town
South Africa
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Website:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo