Die Grootse Mens PDF Print E-mail

Daar is geen twyfel dat Jesus die grootste mens is wat ooit in die geskiedenis van die mensdom geleef het nie. Hy het die wêreld vir altyd verander.

Toe Hy gebore is, het Hy selfs die manier waarop tyd aangedui word, verander. Hy het die rivier van die tyd uit sy loop geneem en en die eeue uit hul skarniere gelig. Sy verjaarsdag, Sy menswording het die tyd aangeraak en vir altyd verander. Die hele wêreld meet tyd nou in Voor Christus (vC) en Na Christus (nC). Jesus Christus is die sentrale figuur in die geskiedenis. Daar is meer boeke oor Jesus Christus geskryf as oor enige ander mens in die geskiedenis.

DIE INVLOED VAN JESUS

Die wêreld voor Christus is ‘n wêreld sonder hospitale, sonder liefdadigheid, ‘n wêreld sonder die respek vir die heiligheid van die lewe self. Hospitale is die uitvinding van die Christendom; daarom dat die kruis die simbool is wat hospitale verteenwoordig.

Die verpleegprofessie is deur Christene, soos Florence Nightingale, in die lewe geroep uit toewyding aan Christus.

Een van die geskiedenis se grootste humanitêre bewegings, die Internasionale Rooi Kruis, is deur Christene begin in reaksie op die Opdrag in die Skrif om na die siekes om te sien. Christene, soos dr. Louis Pasteur, het van die grootste praktiese vooruitgang in die mediese wetenskap bewerkstellig.

Pasteur het waarskynlik deur sy uitvindings meer lewens gered as enige ander individu in die geskiedenis van die mens. Die hele liefdadigheidskonsep was ‘n Christen-nuwigheid. Welwillendheid aan totale vreemdelinge was geheel onbekend voor Christus.

Die lering en voorbeeld van Jesus Christus het die grootste vrygewigheid, gasvryheid, selfopoffering en armsorg oor bedie afgelope 2000 jaar tot gevolg gehad.

Voor die ontstaan van die Christendom het kulture slawerny en mensoffering beoefen – selfs die hooggeagte Griekse en Romeinse beskawings. Kinderoffers was baie algemeen onder die heidense gelowe.

Die Asteke van Meksiko en die Inkas van Peru het slawerny, rituele verkragtings en massa-menseoffers beoefen. Voor die aankoms van die sendeling William Carey in Indië, was dit algemene praktyk in Hindoe-Indië om weduwees op die lykbrandstapels van hulle mans te verbrand.

Slawerny is uitgeroei deur die onvermoeide pogings van Christene soos William Wilberforce en David Livingstone.

Respek vir lewe en vryheid is die vrug van die Christendom. Diegene wat ten gunste is van aborsie, genadedood en pornografie, bepleit eintlik ‘n terugkeer na die pre-Christen-heidendom. Die positiewe invloed van Jesus Christus op die wêreld kan nie oorbeklemtoon word nie.

HERINNERINGE AAN JESUS

Alles van onderwys tot mense-regte, van openbare gesondheid tot ekonomiese vryheid – die dinge wat ons koester en vele van die seëninge wat ons as vanselfsprekend aanvaar – kan teruggevoer word na die geestelike en kulturele rewolusie wat deur Jesus Christus begin is.

Dit is ‘n onweerlegbare feit dat die Christendom geboorte gegee het aan die moderne wetenskap. Die wetenskaprewolusie het met die Protestantse Hervorming begin en die Bybel het ‘n baie belangrike rol gespeel in die ontwikkeling van wetenskaplike ontdekking. Elke belangrike vertakking van die wetenskap is deur ‘n Bybelgelowige Christen ontwikkel. Die Bybel het inderwaarheid die wetenskap geskep. Wanneer ons in ‘n kar klim, die sleutel draai, die ligte aanskakel, na die hospitaal ry, verdowing voor ‘n operasie ontvang en ‘n geslaagde operasie op ons uitgevoer word in ‘n kiemvrye omgewing; dan moet ons onthou dat ons dit alles aan Jesus Christus te danke het.

“Every school you see – public or private, religious or secular – is a visible reminder of the religion of Jesus Christ. So is every college and university.” Dr. James Kennedy.

Die fenomeen van onderwys vir die massas het sy ontstaan in die Christendom. Die strewe na in-diepte kennis van God op ‘n sistematiese en filosofiese manier het tot die ontstaan van universiteite regoor die wêreld gelei. Dit was dus die Christelike geloof wat tot die hele idee van Hoër Onderwys gelei het.

Die meeste van die wêreldtale is vir die eerste keer deur die sendelinge op skrif gestel. Die eerste boek in die meeste tale was die Bybel. Die Christendom was die grootste dryfkrag ter ondersteuning van geletterdheid in die geskiedenis.

Die Christen-sendelingbeweging van die 19de Eeu was die pionier vir talle skole in Afrika, Asië en die Suidsee-eilande en het sodoende onderwys aan tien duisende mense verskaf, selfs in die mees afgeleë oerwoude. Op dié manier het baie stamme wat nooit vantevore ‘n geskrewe taal gehad het nie, die geskenk van geletterdheid ontvang.

Dit lei geen twyfel dat Jesus Christus die grootste onderwyser van alle tye was nie. Toe Hy gepraat het: “Hulle was verbaas oor Sy onderrig, want Hy het onderrig soos iemand met ware outoriteit – heeltemal anders as die skrifkenners.” Markus 1:22. Die lewe, onderrig en voorbeeld van Jesus Christus het ‘n diepgaande invloed op die hele wêreld gehad asook die ontwikkeling van onderwys wêreldwyd. Die groot Opdrag van ons Here Jesus was: “Gaan dan, maak al die nasies my dissipels,…Leer hulle…” Matt 28:19, 20.

CHRISTEN ERFENIS

Van die begin af het Christene skole opgerig. Een van die vele nuwighede van Christen-opvoeding was dat hierdie Christenskole almal onderrig het, insluitende vroue en meisies. Om aan albei geslagte onderrig te gee, was die breinkind van Christenonderwys.

Die Grieke en Romeine het voor Christus se geboorte glad nie formele onderrig aan vroue en meisies gegee nie. Slegs seuns van die bevoorregte stand het toegang tot onderrig gehad. Die Christendom het ‘n rewolusie gebring deur onderwys aan alle klasse en alle geslagte beskikbaar te stel. St Augustinus het opgemerk dat Christenvroue beter opgevoed was as heidense manlike filosowe.

Die pionierswerk vir elke vertakking en vlak van opvoeding is deur Bybelgelowige Christene gedoen. Die hele idee van grade en vlakke in die opvoeding is deur Johan Sturm, ‘n Duits-Lutherse Christen in die 16de Eeu in werking gestel. Kindertuinonderrig is deur Friederick Froebel, nog ‘n Lutheraan, in gebruik gestel.

Onderrig vir Dowes is ook ‘n Christenkonsep. Voor Jesus Christus was menselewe in die Griekse en Romeinse wêreld ontsettend goedkoop.

Babas wat met fisieke defekte gebore is soos blindheid, is weggegooi om in die wildernis dood te gaan. In Griekeland is blinde babas in die see gegooi. Diegene wat eers later blind geword het, het galleislawe geword en meisies wat blind geword het, moes net eenvoudig prostitute word.

Jesus Christus het besondere meelewing met die blindes gehad en het vele blindes gedurende Sy tyd op aarde gesond gemaak.

Toe die Romeinse vervolging van die Kerk in die vierde Eeu geëindig het, het Christene tehuise vir blindes opgerig. In die 19de Eeu het Louis Braille, ‘n toegewyde Christen wat sy sig op driejarige ouderdom verloor het, die eerste alfabet ontwikkel wat blindes in staat gestel het om met hulle vingers te kon lees.

CHRISTENONDERWYS

Sondagskole is in 1780 deur Robert Raikes begin om sowel seuns as dogters uit die armste huise met geletterdheid te bemagtig om in die rykdom van die Skrif te deel. Die eerste universiteite het ontstaan uit die klooster-sendingsentrums wat die hele Europa bedien het. Die eerste universiteitsdosente was die monnikke wat boeke versamel het, biblioteke opgebou het, manuskripte gekopiëer het en op unieke wyse toegerus was vir gevorderde akademiese studie. Die meeste universiteite het as Christenskole begin, dit sluit Harvard, Yale, Princeton, Oxford, Cambridge, Heidelberg en Basel in. Die grootste ontdekking op die akademiese gebied was beslis Johannes Gutenberg se uitvinding van die drukpers – ook ‘n vrug van die Christendom. Die eerste boek wat ooit gedruk is, was die Bybel.

ALLEDAGSE WOORDE

Die naam ‘universiteit’ getuig van Christelike oorsprong. Universiteit beteken ‘Een Waarheid’. Is dit dan nie nodig dat onderwysers en lektore vir ‘n slag ‘n indiepte-studie maak van wat die grootste Leermeester ooit, en die belangrikste Boek wat ooit deur Geloof geïnspireer is en elke belangrike vertakking van onderwys en wetenskap voorafgegaan het, sê nie? Dink net bietjie oor die alledaagse dinge na wat deur die Bybel geïnspireer is. Die woord ‘breakfast’ kom van die konsep om die vas te ‘breek’.

Die woord ‘restaurant’ kom van Jesus se belofte in Mat 11:28 “Kom na My toe almal wat moeg is en swaar laste moet dra, en Ek sal jul lewens verkwik.” Die eerste restaurant is in 1766 in Parys gestig en het dié woorde in Matteus in groot vet letters buite die deur gehad en was die eerste onderneming waar maaltye in ‘n aangename omgewing geniet kon word.

Die feit dat ons week uit sewe dae be staan, is ‘n getuienis dat God die aarde in ses dae geskape het en dat Hy die sewende dag gerus het. Die hele idee van Sondag wat ‘n rusdag is, gaan terug na die Christen-tradisie wat die eerste dag van die week as rusdag vier omdat dit die dag is waarop die Here uit die graf en die dood opgestaan het.

Elke keer wat ‘n koerant die datum publiseer, is dit eintlik ‘n getuienis van die sentrale plek wat Christus in alles in-geneem het. Dit is die jaar 2009 nC – ná Sy geboorte. Die woord ‘goodbye’ kom eintlik van die afskeidsgebed: ‘God be with ye.’ En die woord ‘holiday’ is afgelei van die woorde ‘holy day’. Die Bybel, veral die Tien Gebooie, het die raamwerk en wetlike fondasie gelê vir die hele Westerse beskawing.

Die heel eerste statute, die heel eerste geskrewe beperking van die mag van die regering, was die Magna Carta van 1215. Dit is deur ‘n pastoor geskryf en is goed met Skrifverwysings deurweek.

RESPEK VIR LEWE

Die Bybel was die inspirasie vir die grootste literatuur, kuns, argitektuur, ontdekkings, wêreldsendings, die reg, die verdeling van mag, verteenwoordigende regering, die heiligheid van lewe en soveel ander dinge wat ons net bloot as vanselfsprekend aanvaar. Die Christendom het ‘n respek vir lewe en vryheid daargestel wat geheel en al onbekend was voor die koms van Christus.

In die antieke wêreld het die lerings van Jesus Christus ‘n einde gebring aan babamoord, vroue vry bemaak, slawerny beëindig, liefdadigheids- en godsdiensorganisasies geïnspireer, hospitale opgerig, weeshuise opgerig en skole begin. In die Middeleeue het die Christendom biblioteke gebou, kolleges en universiteite daargestel en die barbare beskaaf. In die Moderne Era het Christen-onderrig wetenskap bevorder, politiese, sosiale en eko-nomiese vryheid bevorder, geregtigheid aangemoedig en die grootste inspirasie verskaf vir die mees manjifieke prestasies in kuns, argitektuur, musiek en literatuur.

Die Christendom is die kragtigste agent wat die samelewing oor die afgelope 200 jaar ten goede verander en beïnvloed het.

Geen ander geloof, filosofie, lering, nasie of beweging het die wêreld só positief verander soos wat die Christendom gedoen het nie. Jesus Christus is die grootste mens wat ooit geleef het en die Bybel is die grootste boek wat ooit geskryf is.

Die Bybel is die nommer een verkoper van alle tye. Daar word bereken dat meer as 30 miljoen Bybels en 100 miljoen Nuwe Testamente elke jaar gedruk word. Die Bybel is ook in meer tale vertaal as enige ander boek in die geskiedenis.

Wyse manne soek Hom nog steeds.

Jesus Christus

Hy is in ‘n klein obskure dorpie gebore, die kind van ‘n 
vrou uit ‘n beskeie agtergrond. Hy het in ‘n ander dorp 
opgegroei waar Hy in ‘n timmermanswinkel gewerk 
het totdat Hy dertig jaar oud was. Toe was Hy vir drie jaar 
lank die rondreisende prediker. Hy het ‘n boek geskryf. Hy het 
nooit ‘n titel beklee nie. Hy het nooit ‘n gesin of ‘n huis gehad 
nie. Hy het nie universiteit toe gegaan nie. Hy het nooit 
‘n groot stad besoek nie. Hy het nooit meer as 200 myl van 
sy geboorteplek weggegaan nie. Hy het nooit enige van die 
dinge gedoen wat hand-aan-hand met ‘grootheid’ gaan nie. 
Hy het geen getuigskrifte gehad nie – net Homself. Hy was 
net 33 toe die openbare mening teen Hom gedraai het. Sy 
vriende het weggehardloop. Een het selfs ontken dat hy Hom 
ken. Hy is aan Sy vyande oorgegee en moes die spot van die 
skares verduur totdat Hy verhoor is en selfs daarna. 
Hy is tussen twee diewe gekruisig. 
Terwyl Hy op sterwe was, het hulle oor Sy klere gedobbel 
– Sy enigste eiendom hier op aarde. Toe Hy dood is, is Hy in 
‘n geleende graf begrawe deur die jammerhartigheid van ‘n 
vriend. Negentien eeue het gekom en gegaan en vandag is 
Hy die sentrale figuur van die menseras. Al die weermagte 
wat al ooit opgeruk het, al die vlote wat al ooit geseil het, al 
die regerings wat al ooit geheers het, al die konings wat al 
ooit mag gehad het tesame, het nie die lewe van die mens op 
aarde só geaffekteer soos hierdie een ENKELE MENS nie.”

 

DR. PETER HAMMOND is `n sendeling wat `n pionier was op sendinguitreike deur Mosambiek, Angola en Soedan. Vir meer inligting, skakel 021 689 4480 of kyk hulle webblad by: www.frontline.org.za

Die artikel was oorspronklik in JUIG! tydskrif gepubliseer

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo