Die 7de Gebod - Jy Mag nie Egbreuk Pleeg nie PDF Print E-mail

Almal behoort na Doctors for Life se dokumentêre DVD ‘In Your Face’ te kyk. Dit gaan nie net oor MIV/VIGS nie. Daar is meer as 65 verskillende seksueel-oordraagbare siektes, waarvan baie ongeneeslik is, met simptome wat ek liewer nie eens wil beskryf nie.

Dis voldoende om te sê dat diegene wat hulle laat wysmaak dat homoseksualiteit ‘n normale, gesonde, alternatiewe lewensstyl is, omtrent die helfte van hulle leeftyd prysgee. Die lewensduur van normale, getroude heteroseksuele mense is twee maal langer as dié van die gemiddelde homoseksueel.

Historiese Feite

Die geskiedenis getuig dat sterk beskawings verrys en voorspoedig word, omdat hulle op streng dissipline, selfbeheersing en sterk gesinne gebou is. Maar, wanneer sulke samelewings in seksuele losbandigheid verval, gaan produktiwiteit agteruit, begin dinge ontrafel en stort hulle in duie.

Historici het 26 beskawings individueel bestudeer (die Egiptiese, Assiriese, Babiloniese, die Mediërs en die Perse, Grieke en Romeine, ens.). Daar was geen uitsondering op die patroon nie. Geen samelewing kan lank oorleef sónder streng wette, sterk gesinne en konsekwente selfdissipline nie. Seksuele immoraliteit, wat die samelewing besmet, lui vir enige nasie die doodsklok.

Die Huwelik is Eerbaar

Die sogenaamde “vrye seks” is allesbehalwe vry. Die dure prys daarvan sluit in: seksueel-oordraagbare siektes, VIGS, gebroke gesinne, gebroke lewens, misdaad-besmette samelewings, en die ineenstorting van die samelewing self.

“...weens die gevare van onsedelikheid behoort elke man sy eie vrou te hê en elke vrou haar eie man.” 1Kor. 7:2. God het die huwelik ingestel (Gen. 2:22). Hy het man en vrou in die huwelik aan mekaar verbind. Deur Sy teenwoordigheid by die huwelik in Kanaän het ons Here die huwelik met Sy teenwoordigheid vereer, en daar ook Sy eerste openbare wonderwerk verrig. (Joh. 2:1-11).

“Respekteer die huwelik in alle omstandighede.” Heb 13:4 Die huwelik is ‘n tipe van die mistieke eenheid tussen Christus en Sy Kerk. “Daarom sal ‘n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar ‘n diep geheimenis opgesluit, en ek pas dit toe op Christus en die kerk.” Efe. 5:31-32

Die Sewende Gebod is beskermend. Dit kan ons daarvan red om in ‘n wêreld vol ellende en trauma te verval. Dit kan ons daarvan weerhou om kosbare geleenthede weg te smyt, om noodsaaklike vriendskappe te vernietig, om die spoor byster te raak en ons lewens te verwoes. Die Sewende Gebod is gemaak om ons binne die grense van getrouheid en reinheid te beveilig.

Om die Slagyster van Begeerte te Vermy

“Wat ek jou voorskryf, is ‘n lamp, my onderrig is ‘n lig...My onderrig sal jou beskerm teen die slegte vrou van ‘n ander wat jou met haar gladde tong wil verlei. Moenie dat haar skoonheid jou begeerte wek nie, moenie dat sy jou vang met haar oë nie...owerspel kan jou lewe kos. Kan jy kole vuur in die vou van jou klere inhark sonder dat jou klere aan die brand raak? Kan jy op brandende kole loop sonder dat jy jou voete verbrand?” Spr. 6:23-28

Moenie Jou Laat Verlei Nie

“Of weet julle nie dat mense wat onreg doen, geen deel sal kry aan die koninkryk van God nie? Moenie julleself mislei nie: geen onsedelikes of afgodsdienaars of egbrekers of mense wat homoseksualiteit beoefen of diewe of geldgieriges of dronkaards of kwaadpraters of bedrieërs sal deel kry aan die koninkryk van God nie.” 1 Kor. 6:9-10.

Simson is ‘n goeie voorbeeld van ‘n man van God wat deur sy eie wellus verlei is. Sy reuse potensiaal is vermors deur sy gebrek aan selfbeheersing. Simson het ‘n oog gehad vir ‘n mooi vrou. Hy het graag gekyk. Sy dwalende oë het hom in die moeilikheid laat beland met prostitute. Sy swakheid vir vroue het sy leierskap ondermyn, op ‘n tydstip wat sy eie mense ‘n reuse krisis beleef het.

Toe vang sy oog gevang die vrou wat hom uiteindelik vernietig het. Haar naam – Delila – het sedertdien sinoniem geraak met skoonheid en verraad. Deur haar liggaam en haar kop te gebruik, het Delila vir Simson ‘n lokval gestel. Hoe meer Simson die slaaf geword het van haar skoonheid en sy eie wellus, hoe meer het hy onderskeidingsvermoë en selfbeheersing ingeboet.

Uiteindelik het hy al sy krag prys gegee en was hy magteloos om weerstand te bied. Hy het te laat besef dat hy sy vryheid verbeur het. Simson het ontdek dat sonde verblind, verblind en vernietig.

Sonde Bind en Verblind Ons

Simson het nooit sy potensiaal verwesenlik nie, omdat hy verseg het om gedissiplineerd te lewe. Die tekortkominge aan sy karakter en sy sonde het effektiewe leierskap ondermyn. Die ganse Israel het daaronder gely. Simson het sy potensiaal op los vroue vermors, sy ouers oneer aangedoen, sy krag ondermyn, sy roeping oneer aangedoen en sy potensiaal laat verdamp. Simson het homself willens en wetens aan die vyand blootgestel, met ‘n selfvertoue wat aan roekeloos en onverskillig grens.

Ons Oes wat Ons Saai

Simson het krag gehad sonder reinheid, krag sonder selfbeheersing, en omdat heiligheid nie deel van sy lewe was nie, was hy gedoem om te misluk. Terwyl hy teenoor mans sterk was, was hy teenoor vroue swak. Hy kon ‘n leeu doodmaak, maar nie sy eie luste bedwing nie. Hy kon die boeie van die vyand verbreek, maar nie sy eie, selfvernietigende geneigdheid nie. Die tragiese verhaal van Simson in Rigters 14-16 leer ons dat hoerery lei tot blindheid, slawerny en die dood.

“Moenie julleself mislei nie: God laat nie met Hom spot nie. Wat ‘n mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van sy sondige natuur saai, sal van die sondige natuur dood en verderf oes.” Gal. 6:7-8

Simson het gedoen wat reg was in sy eie oë, en sy oë is uitgesteek. Hy het die luste van sy oë gevolg, en hulle verloor. Hy het ‘n prostituut in Gasa besoek, en as ‘n gevangene geëindig. Hy het Filistynse vroue opgesoek en toe in hulle diens gestaan.

Hy het verseg om homself te dissiplineer, en toe word hy ‘n krygsgevangene en ‘n slaaf van sy vyande. Die tragiese verhaal van Simson behoort vir almal van ons ‘n goeie les en waarskuwing te wees. “Hoogmoed kom voor die val.” Spr. 16:18

Verwoestend en Vernietigend

Soos in die geval Simson, so sal enige pastor vir jou kan sê dat in vele gevalle waarvan hy kan getuig, owerspel nie net op die owerspeliges ‘n verwoestende uitwerking het nie, maar dit het ook ‘n vernietigende uitwerking op die betrokke gesinne. Ontrouheid vernietig verhoudinge en families. “Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie” 1 Kor. 10:12

Egpare moet mekaar heelhartig liefhê, die Here gereeld vir mekaar dank, vir mekaar bid en alles doen wat moontlik is om mekaar te versterk en te dien. In die Bybel word eerbied, agting, respek, sagmoedigheid, beleefdheid, en aangetrokkenheid by die huweliksliefde ingesluit, en dit moet gekoester, waardeer, en beskerm word. As ons aan ons plegtige beloftes getrou bly, sal ons beskerm word op God se pad van seëninge, ons bruikbaarheid in ons bediening sal verhoog en uitloop op groot vreugde in ons gesinne en God se Koninkryk.

Ons is geroep om aan die Here, en ons man of vrou met wie ons ‘n verbond gemaak het, getrou te wees. Ons moet ook getrou bly in alle ander verhoudinge waartoe God ons geroep het. Getrouheid moet alle Christene kenmerk.

Vermy 'n Ongelyke Juk

Geen uiteensetting van die 7de Gebod is volledig, sonder om ook die waarskuwing teen ‘n ongelyke juk ter sprake te bring nie.

Die Moabitiese vroue het baie Israelitiese mans tot seksuele immoraliteit verlei. Een so ‘n man, Simri, het die Moabitiese vrou Kosbi openlik in sy tent ingebring. Die Skrif openbaar dat dié voorval die Here se afkeur soos ‘n vuur laat ontbrand het, en ‘n vernietigende plaag het die gemeenskap getref. Maar een Israeliet, Pinehas, het die moed gehad om teenstand te bied teen die afbrekende boosheid, wat besig was om sy mense te vernietig.  (Num. 25).

Vandag is daar baie mans, Christene ingesluit, wat immorele vrouens in hulle huise toelaat, dmv DVD’s, DSTV, M-Net, MMS en die Internet. Die epidemie van seksueel-oordraagbare siektes getuig duidelik van die toenemende immoraliteit van ons dag. Ons het meer mense soos Pinehas nodig. Maak skoon jou kas. Skeur jou pornografiese foto’s, tydskrifte en boeke op. Vernietig die aanstootlike video’s en DVD’s.

Kanselleer daardie satelliet-kanaal met die “volwasse” films. Praat met jou lokale winkelbestuurder wat hedendaagse Moabiete bemark. Mobiliseer ander kerklidmate om julle gemeenskap te help reinig. “Julle is vry, maar moenie julle vryheid gebruik as dekmantel om kwaad te doen nie. Gebruik dit om God te dien.” 1 Pet. 2:16.

“Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is: onsedelikheid, onreinheid, wellus, slegte begeertes, en gierigheid, wat afgodery is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan Hom ongehoorsaam is.” Kol. 3:5-6.

Om te trou verg wysheid en gebed. Ek het al te veel in my bediening as sendeling die rampspoedige en tragiese gevolge gesien van Christene wat met ongelowiges getrou het.

Huwelike Sluit Families In

Die huwelik het nie net met twee individue te make nie, maar met twee families. Ons behoort ons ouers te ken in die saak en van ons kerkleiers leiding te soek, wanneer ons dit oorweeg om te trou. Diegene wat in dieselfde juk met ‘n ongelowige trek, is kortsigtig. Hulle plaas hulle emosies bó God se Woord.

Die Bybel sê duidelik dat God “‘n nageslag” wil hê “wat Hom eer.” Mal 2:15. Dit behoort Christene se begeerte te wees om ‘n God-gesinde nageslag te vestig. “Ek bring ‘n verbond tot stand tussen My en jou en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit is ‘n blywende verbond...Jy moet my verbond nakom, jy en jou nageslag en al hulle nageslagte.” Gen. 17:7-9.

“Weet dan nou: die Here jou God, Hy is God. Hy is die betroubare God wat sy verbond in stand hou en sy troue liefde betoon aan die duisendste geslag van hulle wat Hom liefhet en sy gebooie gehoorsaam.” Deut. 7:9.

Beskerming en Seën

God se Wet is duidelik: Gehoorsaamheid beskerm ons teen rampe en lei ons na seën. Om alle immoraliteit te ontvlug, en alles wat selfs lyk na boosheid of wellustige verleiding, en ons na God en Sy Woord te wend, is die enigste weg na ‘n lewe wat reg laat geskied aan ons roeping in Christus. “Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame.” Efe. 5:28.

“Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet, en ‘n vrou moet aan haar man eerbied betoon.” Efe. 5:33.

Dr. Peter Hammond is ‘n sendeling en konferensie-spreker. Hy is die skrywer van The Ten Commandments – God’s Perfect Law of Liberty. Kontak 021 689 4480 of besoek www.frontline.org.za

 

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo