Die Eerste Gebod - Jy Moet die Here Jou God Liefhê PDF Print E-mail

‘n Groep teologiese studente het die opdrag gekry om die Tien Gebooie in orde van belangrikheid te herrangskik. Daar was algemene instemming dat “Moenie mense doodmaak nie” die belangrikste gebod is. Hulle het ook saamgestem dat “Moenie iets steel nie” die tweede belangrikste gebod is. Die derde was “Moenie valse verklarings oor ander aflê nie”

Maar hulle het wel verskil oor watter gebod die laaste moet wees. Die helfte van die studente het gevoel dat “Moenie egbreuk pleeg nie” die mins-belangrike is. Die ander helfte was van mening dat “Jy mag nie nog ander gode buiten My aanbid nie” die onbelangrikste is. Na verdere bespreking het die klas besluit dat “Jy mag nie nog ander gode buiten My aanbid nie” van al tien gebooie die minste van belang is.

Dit openbaar nogal iets oor daardie teologie-studente se beskouings. Toe Jesus gevra is watter gebod die belangrikste is, het Hy geantwoord: ”Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en belangrikste opdrag.” Mat.22:37-38.

Vyandigheid Teenoor Dde Wet

Op ‘n Christelike konferensie is ‘n bespreking oor die Tien Gebooie gehou. Een afgevaardigde het opgemerk dat die Tien gebooie nie eintlik vir hom ‘n uitdaging is, of veel waarde vir sy heiligmaking het nie - omdat dit meestal met growwe sondes soos afgodery, egbreuk, diefstal en moord te make het. Hy was verbaas dat geen melding gemaak word van onderliggende sondes soos hoogmoed, selfsugtigheid en woede nie – dié dinge waarmee ons daagliks worstel. Volgens ‘n ander afgevaardigde is die gebooie nie spesifiek genoeg nie. ‘n Vroulike deelnemer was van mening dat die 10 Gebooie “te negatief” is. Sy sou verkies dat dit eerder positiewe raad oor die lewe gee, en ons kon help om volgens die bergpredikasie of die vrug van die Gees te lewe. Dan sou dit vir Christene “meer relevant” wees.

In hierdie eeu van wetteloosheid oorskadu onkunde oor- en ‘n aversie van die Wet van God selfs ons Teologiese Fakulteite en Christelike konferensies.

Die Kode Vir Heiligheid

Jesus Christus het die belangrikheid van die Wet beklemtoon, dit nadruklik verkondig en volkome onderhou, en ons gered volgens die eise van die Wet. Die Tien Gebooie is die samevatting van elke ander Skrifgedeelte wat handel oor ‘n heilige lewe, en dit bring elke denkbare sonde aan die lig. Elke gebod dek ‘n hele familie van sondes. En al word dit in ‘n negatiewe vorm gegiet, bevat dit implisiet die opdrag om die goeie te doen – die positiewe teenoorgestelde. Die Tien Gebooie is inderwaarheid God se kode vir heiligheid.

Die eerste Gebod is van al tien die heel belangrikste - in teenstelling met die opvatting van die teologiese studente wat meen dat dit laaste moet kom. Die Here het aanspraak op eerste plek in ons lewens, omdat Hy die Almagtige God, ons Skepper en Ewige Regter is.

Tot ons Voordeel

Ons liefdevolle Hemelse Vader wil nie hê ons moet ons lewens met valsheid, bedrog en geestelike gif besoedel nie. God weet wat vir Sy kinders die beste is. Sy begeerte is dat ons die heel beste mense moet word wat ons moontlik kan wees, dat ons die volle potensiaal wat Hy in ons geskape het, sal verwesenlik en só suksesvolle seuns en dogters van die lewende God sal word. Ons sal slegs ware vrede en vervulling vind as ons God Sy regmatige plek in ons lewens gee.

Met die gee van die Tien Gebooie op Sinai het God verklaar: “Ek is die Here jou God. Dit is Ek wat jou bevry het uit Egipte waar jy ‘n slaaf was. Jy mag nie nog ander gode buiten My aanbid nie” Eks. 20:1,2.

Met Sy uitspraak: “Ek is die Here”, het Hy effektief panteisme, politeïsme en alle post-modernistiese (New Age) denke verbied. Met “Ek is” het Hy Homself as ‘n Persoon openbaar. Anders as wat panteisme ons wil wysmaak, is God nie “’n onpersoonlike mag” nie. Om die waarheid te sê, Panteisme is van alle godsdienste die heel verwerplikste, want as “alles God is” kan daar geen onderskeid tussen die goeie en die bose wees nie. As “alles waar is” , dan is niks vals nie. As “niks vals is nie” moet alles waar wees. Evangelisasie sou dan volledig irrelevant wees en daar sou geen finale Waarheid wees waarvan almal seker kan wees nie. As “God in alles is en alles goed is”, dan is ‘n dronk bestuurder wat oor ‘n rooi lig jaag en ‘n onskuldige kind doodry, moreel op dieselfde vlak as Florence Nightingale, wat haar hele lewe gewy het aan die versorging van siekes en die wat ly.

God Alleen

Net deur Homself “Ek”, te noem, ontmasker die Here ook die grondliggende leuen van politeïsme - die geloof in vele gode. God het nooit gesê: “Ons is die Here julle gode nie.”

Hy het wel verklaar: “Ek is die Here jou God.” Hy is die Enigste Ware God. Daar is géén ander nie. Wie die gode van die heidendom aanbid, buig eintlik voor bose geeste in ‘n ander gedaante. (1Kor.10:20)

God se openbaring op die berg negeer ook post-modernistiese (New-Age) denke, wat eintlik maar die ou leuen van die slang in die tuin van Eden was: “Julle sal dan net soos God wees...” Gen.3:5. Tereg sê CS Lewis: “Ons is halfhartige wesens; mors ons tyd met drank en seks en ambisie, terwyl ewige vreugde vir ons aangebied word. Ons is soos ‘n dom kind wat verkies om modderkoekies in die gopse te maak, omdat hy nie begryp wat beteken ‘n aanbod om by die see vakansie te hou nie. Ons is te maklik met enigiets tevrede.”

Volgens Matthew Henry het die eerste Gebod nie slegs op heidense gode betrekking nie: “Om lief te hê, te begeer, jou te verlustig in, of enigiets goeds van enige sondige vergryp te verwag, is verbode. Ons mag ook nie toelaat dat enige persoon of ding - ongeag van hoe waardevol of uitstekend dit is - met God meeding om ons liefde nie. Alle ateïsme, ontrouheid en ongodsdienstigheid staan teenoor God, en is ‘n poging om onafhanklik van Hom te wees. ‘n Hoogmoedige man is sy eie afgod, omdat hy homself aanbid en verwag dat ander dit ook moet doen. Die gierige man maak van sy rykdom ‘n afgod; hy het dit lief, vertrou daarop en verwag dat dit hom gelukkig sal maak. Wie singenot verafgod, aanbid gode wat net so vieslik is as wat jy in enige afgodstempel sal teëkom.”

Ons opdrag is: “Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie.” Kol.3:2

Nederigheid

Ons eerste plig, en die belangrikste behoefte van ons siele, is om God eerste en bó alles te plaas. Die wat God verban uit Sy regmatige plek in hulle lewens, doen hulleself ‘n reuse onreg aan. As die Enigste Ware God nie op die troon van jou lewe is nie, sal jy nooit ware en blywende vrede en vreugde belewe nie.

Daar was geen einde aan die rykdom en sukses van die Russiese skrywer, Leo Tolstoy, nie. Hy was wêreldwyd vir sy skryfwerk vereer. En tog het hy, ten spyte van al sy roem en rykdom, ongelukkig en leeg gevoel. Op ‘n dag het hy tydens een van sy omwandelinge in die platteland op ‘n eenvoudige man afgekom, wie se gesig van vreugde, vrede en tevredenheid gestraal het. Tolstoy het later getuig dat hy onmiddelik besef het dat dié man, wat duidelik maar min besit het, die vreugde en vrede beleef het wat in sy eie lewe afwesig was. Tolstoy kon nie die beeld van hierdie gelukkige man uit sy kop kry nie. Hy het tot die gevolgtrekking gekom dat die verskil tussen hom en die arm man, was dat die arm man God geken het, en hy nie. Net daar het sy soeke na Christus begin. Hy het later geskryf: “Om God te ken en te leef is een en dieselfde ding. God is lewe!” Sonder ‘n verhouding met God is ons geestelik dood.

Om nederig voor God te lewe: ”Hy het reeds gesê wat reg is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, en om nederig voor God te lewe.” Miga 6:8

Ondersoek Jou Hart

Ons moet ons harte in die lig van die eerste Gebod ondersoek:

Wie, of wat, kom eerste in jou lewe? Wat is vir jou van die grootste belang? Waaraan spandeer jy die meeste tyd en geld? Waaraan dink jy die meeste? Waaroor raak jy die meeste opgewonde en entoesiasties? As jy na so ‘n self-ondersoek tot die gevolgtrekking kom dat God nie eerste kom in jou lewe nie, dan is dit tyd om jou prioriteite in die lig van die ewigheid te herrangskik. “’n Mens is bestem om net een maal te sterf, en daarna kom die oordeel.” Heb9:27 Die dag kom wanneer ons voor God sal staan en rekenskap van ons lewens sal moet gee. Abraham, die vader van die gelowiges, het duidelike bewys dat God sy vernaamste prioriteit was (Gen.22:1-14).

Gehoorsaamheid

Toe Israel aan die Here ontrou geword het - deur naas Hom ook die afgode van Kanaän te aanbid, het Elia hulle só uitgedaag: “Hoe lank gaan julle nog weier om kant te kies? As die Here God is, volg Hom! Maar as dit Baäl is, volg hóm.” 1Kon.18:21

Josua het Israel ook uitgedaag: “As julle nie die Here wil aanbid nie, moet julle vandag vir julleself besluit wie julle dan wil aanbid. Is dit die gode wat julle voorouers anderkant die Eufraat gedien het, of is dit die gode van die Amoriete in wie se land julle nou woon? Ek en my huisgesin sal die Here aanbid.” Jos. 24:15.

Daniel en sy vriende bly ‘n wonderlike voorbeeld van wat dit beteken om die eerste Gebod te gehoorsaam. Toe Nebukadnesar ‘n afgod van goud laat oprig het en almal beveel het om daarvoor te kniel en dit te aanbid, het Sadrag, Mesag en Abednego volstrek geweier. Op die dreigement dat hulle lewend in die vuur gegooi sou word, was hulle antwoord: “Die God wat ons aanbid, kán ons uit die vuur red. Hy sal ons uit u mag bevry, U Majesteit. En selfs al red Hy ons nie, U Majesteit, sal ons nie u gode vereer nie. Ons sal nie die goue beeld wat u gemaak het, aanbid nie.” Dan.3:17-18

Toe Koning Darius, die Mediër, ‘n dekreet uitgevaardig het dat enigiemand wat binne dertig dae enige ánder god as die koning sou aanbid, in die leeukuil gegooi sou word, het Daniël aangehou om slegs die Here te aanbid. En God het hom in die leeukuil bewaar. Dis soos die apostel Petrus gesê het: ”Ons moet eerder aan God gehoorsaam wees as aan mense!” Hand.5:29

DR. PETER HAMMOND is die stigter van Frontline Fellowship. Kontak hom by: 021 689 4480, of besoek www.frontline.org.za. Hierdie is die eerste van ‘n reeks oor ‘The Ten commandments – God’s Perfect Law of Liberty’.

 

 
Copyright © 2021. Frontline Fellowship. Powered by joomla
S5 Logo